“Via Dolorosa” by Sofia Kioroglou

Ευλογημένοι όσοι διαλέγουν τα δύσκολα, το δρόμο των λίγων.
Στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν.
Το στενό μονοπάτι, το ανηφορικό,
εκείνο το κακοτράχαλο
αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες
κληρονομούντες την αιώνια ζωή.

Ευλογημένοι όσοι επιλέγουν την πύλη την στενή,
ακολουθώντας το φως του κόσμου.
Το φως της ζωής το αληθινό,
τον δύσκολο προορισμό
την τεθλιμένη οδό του μαρτυρίου,
την προσωπική τους Via Dolorosa.

Το ποίημα είναι εμπνευσμένο από την Ιερουσαλήμ.

http://www.poemhunter.com/poem/via-dolorosa-3/

Λίγα λόγια για την Via Dolorosa δηλαδή την οδό του Μαρτυρίου

Ἡ ὁδὸς τοῦ Μαρτυρίου, ἡ ὁδὸς τοῦ πόνου, ὁ δρόμος, τὸν ὁποῖον ἠκολούθησε ὁ Κύριος «ἄρων τὸν Σταυρὸν του» ἐρχόμενος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος. Εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον κλίνει γόνυ ἡ ἀνθρωπότης. Πάντα ἔνοχη. Ἀκαταμαχήτως ὅμως λυγισμένη, τρυφερὴ ἐμπρὸς τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1) Στάσις-Πραιτώριον

Ὁ Ἰησοῦς καταδικάζεται εἰς θάνατον. Οἱ Ἑλληνορθόδοξοι ξεκινοῦν τὴν πορεία τους από τὴν μονὴν τοῦ Πραιτωρίου, ἐνῶ οἱ Λατίνοι ἀπὸ τὴν αὐλὴν τοῦ κολεγίου τοῦ Ὀμάρ.
2) Στάσις –Πραιτώριον

Ὁ Ἰησοῦς παραλαμβάνει τὸν Σταυρόν Του.
3) Στάσις-Γωνία μὲ τὴν Ὁδὸν Ἒλ Οὐὰντ

Ἔχουμε διὰ πρώτην φορὰν τὴν πτῶσιν τοῦ Ἰησοῦ ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ Σταυροῦ.
4) Στάσις-Ἀρμένικον καθολικὸν παρεκκλήσιον

Ὁ Ἰησοῦς συναντᾶ τὴν μητέρα Του. Ἀνάγλυφος παράστασις αὐτῆς τῆς συναντήσεως ἀπεικονίζεται ἐπάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδον αὐτῆς τῆς καθολικῆς μικρᾶς ἐκκλησίας τῶν Ἀρμενίων.
5) Στάσις-Ἡ οἰκία τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου

Ἡ οἰκία τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου, πατρός τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Ρούφου, τὸν ὁποῖον ἀγγάρεψαν νὰ σηκώσῃ τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παράδοσις ἀναφέρει ὅτι εἰς τὸν τοῖχον εἰς ἕνα λίθον ἔχει ἀπομείνει τὸ ἀχνάρι τῆς παλάμης του, σὰν ἔπεσε ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ.
6) Στάσις- Ἡ οἰκία τῆς Ἁγίας Βερονίκης

Ἐνταῦθα ἡ Ἁγία Βερονίκη ἐσκούπισε τὸ ἱδρωμένον, τὸ ματωμένον πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ κι εὐθὺς ἀπετυπώθη ἡ θεανδρικὴ μορφή Του εἰς τὸ Ἱερὸν Μανδήλιον.
7) Στάσις –Ἡ Πύλη τῆς καταδίκης

Λατινικὸν παρεκκλήσιον

Εἰς τὴν Πύλην τῆς καταδίκης, λείψανον ἴσως τῶν ἀρχαίων τειχῶν τῆς Ἱερουσαλήμ, συμφώνως πρὸς μεσαιωνικὴν παράδοσιν, ἔπεσε διὰ δευτέραν φορὰν ὁ Χριστὸς ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ Σταυροῦ.
8) Στάσις

Παρηγορεῖ τὰς κοπέλας τῆς Ἱερουσαλήμ.

Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε “θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμὲ πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. Ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι. Μακάριοι αἱ στεῖραι καὶ κοιλίαι, αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν..” (Λούκ.κγ΄28-30)
9) Στάσις /Ἡ τρίτη πτῶσις τοῦ Ἰησοῦ.

Συμφώνως πρὸς μεσαιωνικὴν παράδοσιν, συνέβη πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως
10) Στάσις

Ἀνατολικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς – Παρεκκλήσιον Ἀρμενίων καὶ Σύρων

Ὁ Ἰησοῦς ἀπογυμνώνεται διὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ διαδικασία τῆς σταυρικῆς ποινῆς καὶ θανατώσεώς Του
Παρεκκλήσιο τών Κλαπών προσωρινή φυλάκηση τού Κυρίου
11) Στάσις – Γολγοθᾶς

Παρεκκλήσιον Λατίνων

Ὁ Ἰησοῦς προσηλώνεται εἰς τὸν Σταυρὸν
12) Στάσις – Γολγοθᾶς

Ἑλληνορθόδοξον Παρεκκλήσιον

Ὁ τόπος τῆς Σταυρώσεως καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Λυτρωτοῦ
13) Στάσις – Ἁγία Ἀποκαθήλωσις.

Ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαίαν κατέβασε ἀπὸ τὸν Σταυρὸν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀφοῦ τὸ ἔλουσαν μὲ ἀρώματα, τὰ ὁποῖα εἶχε φέρει ὁ Νικόδημος, τὸ ἔδεσαν μὲ λινὰς λουρίδας καὶ τὸ ἑτοίμασαν διὰ τὴν ταφήν.
14) Στάσις – Ὁ Πανάγιος Τάφος.

Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος ἐνεταφίασαν τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ καινούργιον μνῆμα τοῦ Ἰωσήφ, τὸ ὁποῖον ἦτο λαξευμένον εἰς τὸν βράχον καὶ εὑρίσκετο πλησίον του μέρους, εἰς τὸ ὁποῖον ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς.

4 responses to ““Via Dolorosa” by Sofia Kioroglou”

 1. […] “Via Dolorosa” από την Σοφία Κιόρογλου   (“Via Dolorosa” by Sophia Kiorogloy) […]

  Like

 2. συγκλονιστική η περιγραφή της πορείας του Χριστού προς την Σταύρωση…

  “Ευλογημένοι όσοι επιλέγουν την τεθλιμένη οδό του μαρτυρίου…”
  όσοι ακολουθούν τον δρόμο που ο ίδιος ο Θεάνθρωπος έδειξε…

  σε ευχαριστώ, Σοφία μου, και γι αυτούς τους στίχους- χρειάζονται τέτοιες υπενθυμίσεις…δίνουν άλλη διάσταση στη ζωή

  Liked by 1 person

  1. Μακάρι να επιλέγουμε πάντα την δύσκολη οδό για να στεφανωθούμε.Καλό Σαββατοκύριακο Αλεξία μου και καλή δύναμη!

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: