Πῶς ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλύβας ἤλεγξε ἐπ᾽ἐκκλησίας τὴν μασονία ἐνώπιον κλήρου, ἀρχόντων καὶ λαοῦ

«Τὸν Νοέμβριον τοῦ 1949 ἀπέθανε σημαῖνον μέλος τῆς κοινωνίας τῆς Χαλκίδος καὶ ἐγένετο αὐτῷ μεγαλοπρεπὴς κηδεία, καθ’ ἣν παρέστη ὁ σεβ. μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Γρηγόριος μεθ’ ὁλοκλήρου τοῦ ἱερατείου. Ἀλλὰ κατὰ τὸν ἐπικήδειον λόγον ἀπεκαλύφθη, ὅτι ὁ ἀποθανὼν ἀνῆκεν εἰς τὴν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν λειτουργοῦσαν καὶ δρῶσαν ἐν Χαλκίδι στοὰν τῶν μασόνων ὁ “Σκουφᾶς”. Ἅμα τῷ ἀκούσματι ὁ παριστάμενος ἐν τῷ ναῷ θερμουργὸς ἱεροκῆρυξ ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλύβας ᾖρε φωνὴν μεγάλην συγκλονίσασαν τὸ πλῆθος·

–Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες! Ἠκούσατε; Ὁ πρὸἡμῶν νεκρὸς ἦτο μασόνος, σεβάσμιος ἀρχιερεὺς τῆς στοᾶς. Ὡς κλῆρος οὐδεμίαν θέσιν ἔχομεν εἰς τὴν κηδείαν μασόνου…

Καὶ ἀμέσως ἔβγαλε τὸ ἐπιτραχήλιόν του καὶ ἀπεχώρησεν εἰς τὸ ἱ. βῆμα.

Μετὰ τὴν ἔντονον ταύτην διαμαρτυρίαν τὰ πνεύματα τῶν μασόνων καὶ τῶν φιλομασονικῶν στοιχείων τῆς πόλεως ἐξήφθησαν, ἔτριξαν τοὺς ὀδόντας των οἱ ὀπαδοὶ τῆς στοᾶς, ἠπειλήθη ὁ ἱεροκῆρυξ, ἀλλ’ ἡ Ἐκκλησία Χαλκίδος διὰ τοῦ στόματος τοῦ τε μητροπολίτου καὶ τοῦ ἱεροκήρυκος ἐκαυτηρίασε δριμύτατα τὸν μασονισμὸν “ὡς σύστημα ἀντιχριστιανικὸν καὶ ἀπορροφητικὸν τῆς πνευματικῆς ἰκμάδος ἑνὸς τόπου”.

Λεπτομερείας τῶν ἐν Χαλκίδι συμβάντων, ὡς καὶ πλήρη διαφώτισιν περὶ τῆς ἐν Ἑλλάδι δρώσης μασονίας, θὰ ἴδῃὁ φίλος ἀναγνώστης εἰς τὸ βιβλίον τοῦ εἰρημένου ἱεροκήρυκος “Ἑβραϊσμὸς καὶ Τεκτονισμός”, ἔκδοσις δευτέρα ἐπηυξημένη, ὅπερ ἐκδίδεται προσεχῶς καὶ ἰδιαιτέρως συνιστῶμεν εἰς τοὺς φίλους τῆς “Σπίθας” ἀναγνώστας».

(ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου
ἄρθρο στὸ περιοδικὸ «Χρ. Σπίθα» φ. 163/Νοέμ. 1954·
βλ. καὶ βιβλίο Ὁ ἔλεγχος, Ἀθῆναι 1994, σσ. 94-95)