Το διήγημα της Σοφίας Κιόρογλου στις Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν

11.09.2001-BonsaiGiaToSimeioMiden-02
Τις όμορφες στιγμές τις μοιραζόμαστε με καλούς φίλους που μας στηρίζουν σε κάθε μας προσπάθεια. Χθες έλαβα μέϊλ από την κριτική επιτροπή και το Πλανόδιο ότι το διήγημα μου για το αφιέρωμα «Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν» εγκρίθηκε προς δημοσίευση στη Books’ Journal και στο ιστολόγιο Πλανόδιον – Ιστορίες Μπονζάϊ.Η παρουσίαση του αφιερώματος και του αντίστοιχου τόμου στον οποίο περιλαμβάνεται και το δικό μου έργο θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, στις 8.00 μμ στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς!
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

Ἀ­γα­πη­τοὶ φί­λοι τῆς ἱ­στο­σε­λί­δας,

 

ἡ πρό­σκλη­ση στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας νὰ δο­κι­μά­σουν τὶς δυ­νά­μεις τους στὸ μπον­ζά­ι γιὰ τὸ ὁ­μο­λο­γου­μέ­νως δύ­σκο­λο θε­μα­τι­κὰ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὴν 11-09-2001 βρῆ­κε ἀν­τα­πό­κρι­ση σὲ 59 συμ­με­το­χές. Μπο­ρεῖ αὐ­τὲς νὰ ἦ­ταν λι­γό­τε­ρες­ ἀ­πὸ ἐ­κεῖ­νες τοῦ προ­η­γού­με­νου ἀ­φι­έ­ρω­μα­τός μας στὸν Δὸν Κι­χώ­τη τοῦ Θερ­βάν­τες, μᾶς ἐν­τυ­πω­σί­α­σε, ὡ­στό­σο, τὸ ὑ­ψη­λὸ ἐ­πί­πε­δο τῶν πε­ζῶν ποὺ κρί­θη­καν τε­λι­κῶς δη­μο­σι­εύ­σι­μα: σύ­νο­λο 23! Τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας, ὅ­πως θὰ ἔ­χε­τε ἀ­πὸ χρό­νια δι­α­πι­στώ­σει, ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται πρω­τί­στως γιὰ τὴν ποι­ό­τη­τα τῶν κει­μέ­νων, ἑ­στι­ά­ζον­τας κυ­ρί­ως στὰ κεί­με­να καὶ ὄ­χι στὶς ὑ­πο­γρα­φές. Ἡ συμ­πε­ρί­λη­ψη στὸ ἴ­διο ἀ­φι­έ­ρω­μα προ­σώ­πων ποὺ ἐν­δε­χο­μέ­νως γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ δο­κι­μά­ζον­ται στὴν γρα­φὴ μὲ λι­γό­τε­ρο γνω­στούς συγ­γρα­φεῖς, ἀλ­λὰ καὶ μὲ συγ­γρα­φεῖς κα­τα­ξι­ω­μέ­νος ἀ­πὸ πολ­λὰ χρό­νια, Ἕλ­λη­νες καὶ ξέ­νους, εἶ­ναι κά­τι τὸ ἀ­συ­νή­θι­στο, τό­σο στὸν ἔν­τυ­πο κό­σμο ὅ­σο καὶ στὸν δι­α­δι­κτυα­κό, ἂν ἐ­ξαι­ρέ­σει κα­νεὶς τοὺς δύ­ο ἀν­θο­λο­γι­κούς μας τό­μους Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι (2014 καὶ 2015) ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν ἤ­δη.

Θέ­λου­με νὰ εὐ­χα­ρι­στή­σου­με πο­λὺ ὅ­λους ὅ­σοι ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν στὴν πρό­σκλη­σή μας στέλ­νον­τας πε­ζό τους. Σᾶς γνω­στο­ποι­οῦ­με τοὺς τί­τλους τῶν 23 κει­μέ­νων ποὺ κρί­θη­καν δη­μο­σι­εύ­σι­μα μα­ζὶ μὲ τὰ ὀ­νό­μα­τα τῶν συγ­γρα­φέ­ων τους:

 

Ἀ­γα­θο­κλῆς, Δη­μή­τρης: «Πα­ραι­τοῦ­μαι!».

Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να: «Τὸ πρω­τό­γα­λα».

Βα­ναρ­γι­ώ­της, Ἀ­λέ­ξαν­δρος: «Σκα­λη­νό».

Βε­νι­έ­ρης, Μα­νό­λης: «Ἀρ­γά».

Βερ­ροι­ο­πού­λου, Ἄν­να: «Οἱ δύ­ο Πύρ­γοι».

Γο­ρα­νί­της, Θα­νά­σης: «Σω­θῆ­ναι τὰς ψυ­χὰς ἡ­μῶν».

Γρί­βα, Ἀρ­τε­μις: «Γε­νέ­θλια».

Δουα­τζῆς, Γι­ῶρ­γος: «Ὁ Plato στὴν Ἀ­γο­ρά».

Κι­ό­ρο­γλου, Σο­φί­α: «Cubicle coma».

Κρο­κί­δου, Πα­ρα­σκευ­ή: «Replay».

Λι­όν­τη, Μέ­ρη: «Πα­ρά­πλευ­ρη ἀ­πώ­λεια».

Λυ­κο­τρα­φί­της, Γι­ῶρ­γος: «Ἄγ­γε­λοι τοῦ Πα­ρα­δεί­σου».

Μα­θι­ου­δά­κη, Εὔ­α: «Κράκ».

Μη­κε­ρό­ζης Κ. Φώ­της: «Νὰ θυ­μη­θῶ, νὰ τη­λε­φω­νή­σω στὴν Ἕ­λεν».

Μπαρ­μπα­ρέσ­σου, Ζέ­τα: «8:46:40».

Μπρί­κος, Σπῦ­ρος: «Ἡ δι­ε­θνὴς τῶν πα­που­τσι­ῶν».

Να­νο­πού­λου, Ἑ­λέ­νη: «Τὸ βά­ψι­μο».

Ντα­λα­νά­κη, Μα­ρί­α: «Ἔ­κτα­κτο δελ­τί­ο».

Πα­γώ­νης, Γιά­ννης: «Οἱ τέσ­σε­ρις χορ­δὲς τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων».

Προ­κο­πά­κη, Χρυ­σο­ξέ­νη: «Μπρο­στὰ στὴ βι­τρί­να».

Στε­φά­νου, Να­τά­σα: «Τὰ νού­με­ρα».

Τού­λιος, Δη­μή­τρης: «Δί­δυ­μα».

Τρουλ­λι­νοῦ, Νί­κη: «Ἡ κυ­ρί­α Ἐ­στερ­χά­ζυ».

 

 

Οἱ ἐ­πι­με­λη­τὲς τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com

clip_image002

 

Advertisements

8 thoughts on “Το διήγημα της Σοφίας Κιόρογλου στις Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν

    1. Now, I am blushing! You are so sweet and supportive!Well, I have penned an ultra short about 9/11 which will be published in Book’s Journal and will be included in a special volume published by BONSAI STORIES AND PLANODION (A blog about flash & short stories). This is big news as I didn’t expect it will get that far but I am overjoyed. There is going to be a special event in September where all authors will be presenting themselves. Thank you always for sharing in my joys!Be blessed!

      Liked by 1 person

  1. Reblogged this on SOFIA KIOROGLOU and commented:

    TO <> ΜΕΣΑ ΣΤΑ 23 ΒΟΝSAI ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟNSAI STORIES για το αφιέρωμα «Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν>

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s